Reformacja i wojna trzydziestoletnia

Podział i rozbicie polityczne Niemiec uwidoczniło się najwyraźniej w okresie reformacji. W wigilię Wszystkich Świętych 1517 r. Marcin Luter, mnich, a zarazem doktor teologii na Uniwersytecie w Witemberdze, przedstawił 95 tez przeciwko nadużyciom panującym w Kościele. Luter swój atak na kościół rzymskokatolicki skierował przeciwko pełnemu przepychu stylowi życia dworu papieskiego w Rzymie oraz praktyce sprzedawania odpustów, będących właściwie aktami darowizn, za które uzyskiwano odpuszczenie dowolnej liczby lat, jakie inaczej dusza musiałaby spędzić w czyśćcu. Nauczał, że zbawienie przychodzi jedynie porzez wiarę i łaskę bożą. Uważał, że jedynym źródłem wiary jest Pismo Św. Luter znalazł wsparcie dla swojej nauki ze strony Fryderyka Mądrego, elektora saskiego, który nie zezwolił na sprzedaż odpustów papieskich w Saksonii. Inni książęta przyjęli luteranizm, bowiem urzekła ich perspektywa przejęcia sekularyzowanych dóbr kościelnych. Ostatecznie w latach 1520-21 dokonał się rozłam jedności kościoła. Wkrótce wybuchły wojny religijne.

Zakończył je zawarty w Augsburgu w 1555 r. kompromisowy pokój, na mocy którego wyznanie protestanckie (luterańskie) uznane zostało de iure, a jego wyznawcy uzyskali prawo do wolnego kultu. Poszczególnym książętom przyznano prawo do decydowania o tym, jaka religia będzie wyznawana na ich ziemi. Pogłębił się i tak już silny partykularyzm. Próba wzmocnienia władzy cesarskiej przez Habsburgów (sprawowali ją nieprzerwanie od 1438 r.) i narzucenia faktycznego zwierzchnictwa innym władcom niemieckim, doprowadziła do wybuchu wojny trzydziestoletniej (1618-1648). Protestanci walczyli z katolickim cesarzem. Wojna ta była dla Niemiec katastrofą: przerażająco wysoka liczba ofiar, spustoszone miasta, ludność nękana głodem. Pokój westfalski, który położył jej kres, zapewnił 300 książętom prawo do uczestniczenia w elekcji cesarza. Habsburgowie zatrzymali prawo do ingerencji w konflikty pomiędzy państewkami, ale administracja cesarska została w sposób skuteczny zniszczona. Próba zjednoczenia Niemiec nie powiodła się.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *